GENEALOGIA rodziny JANA CIECHANOWICZA
z Rzeszowa
(w/g "Kto jest kim dziś", Andrzej Kulikowski, 1993)

do strony internetowej CIECHANOWICZOWIEReprezentanci rodu:

Nikolaus de Gościno- 1389,
Bogdan - 1414.
Za protoplastę gałęzi uważany jest Jan (przed 1598)

- właściciel wsi Mokście i Katynia w woj. smoleńskim,

ojciec Stanisława.

 

Wyróżniający się przodkowie:

Szymon - podczaszy oszmiański,
Gabriel - podkomorzy słonimski,
Paweł, Michał, Józef, Jerzy, Franciszek, Stanisław, Mikołaj - oficerowie wojsk Rzeczpospolitej;
Hieronim (zm. 1651) - sędzia grodzki smoleński, nazwany przez Moskwę dla dzielności żołnierskiej Wilkiem Smoleńskim,
Paweł - biskup żmudzki,
Jan Joachim - biskup piński i turowski,
Feliks - wileński guberński marszałek szlachty (1826),
Antoni - sławny chirurg w Rosji,
Aleksander - powieściopisarz (wiek XIX w Rosji),
Piotr - powstaniec, przyjaciel Aleksandra Hercena na zesłaniu w Wiatce.


Dobra ziemskie i główne siedziby:

W XVI - XIX w. należały do Ciechanowiczów posiadłości w województwach: mińskim,

smoleńskim i wileńskim, m.in. Gaj, Łowcyszki, Pomerecz, Rafałowo, Ostaszków, Katyń,

Narbutowszczyzna, Janowo, Ankudy, Lonowszczyzna, Zbycin, Ruda, Poszyrwncie, Suderwa, Mokojcie,

 Bobrykowszczyzna, Zadoroże, Żukowszczyzna, Braków.

 

Dziadkowie - linia genealogiczna:


Jan - Stanisław - Krzysztof - Marcin - Jerzy - Aleksander - Piotr - Ignacy - Feliks - Stanisław,

(ur.1911 - zm. 2000) - Jan (ur. 1946) - Artur Stanisław (ur. 1982).
Żony pochodziły z następujących rodów: Ihnatowicz, Piotrowski, Michałowski, Usarzewski,

Grabowski, Skrodzki, Puzyna, Skirmunt, Strawiński, Mirałowski, Łukowicz, Wierzbicki, Wagner.
Ciechanowiczowie piastowali liczne obieralne urzędy i godności szlacheckie w pow. lidzkim,

oszmiańskim, wileńskim i wilejskim.


JAN CIECHANOWICZurodził się 2.VII. 1946 roku w Wornianach koło Wilna, w rejonie oszmiańskim, obwodzie grodzieńskim

na Białorusi.
Jego rodzicami byli: Stanisław - (1911 - 2000), syn Feliksa, Felicjana (dyplomowany specjalista od hodowli ryb)

 - przed wojną administrator majątku Uniwersytetu Wileńskiego w Wornianach, w powiecie trocko - wileńskim,

po wojnie kierownik gospodarstwa rybnego w tejże miejscowości, należącej obecnie do obwodu grodzieńskiego

na Białorusi i Zofia z Mosiejków - (1911 - 1997). Siostra Jana: Łucja (1938 - 1995).
Żona Jana: Halina z Cetwów (ur.w 1946r).

Dzieci Jana i Haliny: Krystyna (ur. w 1970r.), Renata (ur. w 1974r.) i Artur Stanisław (ur. w 1982r.).
Studia germanistyczne odbył w Państwowym Pedagogicznym Instytucie Języków Obcych w Mińsku w latach

1964 - 1970, uzyskując w 1971 roku dyplom nauczyciela - germanisty, a doktoranckie z filozofii w Instytucie

Filozofii i Prawa Akademii Nauk Białorusi w Mińsku w latach 1968 - 70. W 1983 roku obronił pracę doktorską

pt. "Człowiek i kultura w filozofii Theodora Wiesegunda Adorna". Pracował jako tłumacz w Naukowo

- Badawczym Instytucie Filozofii i Prawa Akademii Nauk Białorusi, a następnie jako nauczyciel

w polskich szkołach w rejonie wileńskim.
W latach 1975 - 91pracował jako wykładowca, docent prawa i filozofii na Uniwersytecie Wileńskim

 i w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym, od maja 1988 r. do stycznia roku następnego pełnił funkcję

dziekana Wydziału Języka i Literatury Polskiej, kiedy pozbawiony został pracy pod zarzutem dążenia

do "polonizacji Uczelni" z formalną notatką "nie wywiązywania się z obowiązków służbowych".

Jest znanym polskim politykiem i naukowcem, obywatelem Litwy, działającym na terenie Wileńszczyzny.

Był szykanowany i prześladowany przez reżim komunistyczny, a później sajudisowski za

tzw. nieprawomyślność ideologiczną i obronę praw człowieka (w szczególności mniejszości polskiej

w ZSRR i na Litwie) - jako rzekomy "polski nacjonalista" i "teoretyk polskiego neoimperializmu".

W latach 1989 - 1991 był posłem, reprezentującym interesy ludności polskiej w parlamencie ZSRR.

 Współzałożyciel i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie (1988),

członek - założyciel Fundacji Kultury Polskiej na Litwie (1989) oraz Uniwersytetu Polskiego

w Wilnie (1989).
Członek: Rady Koordynacyjnej Światowego Forum Mediów Polonijnych na Białorusi (1992)

oraz Międzynarodowego Komitetu Obrony Praw Polaków. W marcu 1991 r. został zwolniony

 z funkcji docenta filozofii i został bez pracy (nigdzie nie chciano go zatrudnić) i bez środków do życia,

 z trójką dzieci. Przyjechał więc do Polski: przez rok 1993/4 pracował w WSP w Bydgoszczy na etacie

 starszego wykładowcy Studium Języków Obcych, zaś od 1994 r. wykłada na WSP w Rzeszowie,

 początkowo jako adiunkt, a następnie starszy wykładowca Instytutu Filologii Germańskiej. Od 1996 r.

jest także wykładowcą języka niemieckiego w Kolegium Nauczycielskim w Tarnobrzegu. Tematem jego

aktualnych zainteresowań naukowych są losy Polaków na Wschodzie, w szczególności zaś polski wkład

do rozwoju kultur Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.
W 1990 roku został uznany przez tygodnik "The Post Eagle" (Kearny, USA) za "Człowieka Dziesięciolecia"

ze względu na działalność na rzecz obrony praw człowieka w ZSRR. Również takie czasopisma w USA,

jak "Polonia Today" (Chicago), "Horyzonty" (Stevens Point), "Common European Home (Rockville),

"Razem (San Francisco), "Biały Orzeł" (Ware) oraz Program Etniczny Telewizji Chicago nadały mu

honorowe odznaki "Human Rights Activist".
Obecnie jest redaktorem naczelnym periodyku "W kręgu kultury", wydawanego w Wilnie przez Fundację

Kultury Polskiej na Litwie, gościnnie zaś - starszym wykładowcą Instytutu Filologii Germańskiej

Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 1972 - 2002 ukazało się około 800 artykułów naukowych, popularnonaukowych,

publicystycznych (w różnych językach) w periodykach w Polsce, USA, Kanadzie, Litwie,

Ukrainie i Białorusi oraz ponad dwadzieścia książek.
Od 1989 do 1991 roku Członek Komisji d.s. Nauki i Technologii Rady Najwyższej ZSRR.
Odznaczony medalem honorowym Fundacji Straży Mogił Polskich Bohaterów (Warszawa).

 

do strony internetowej CIECHANOWICZOWIE

DZIAŁALNOŚĆ JANA CIECHANOWICZA

Działalność publicystyczna:

KSIĄŻKI
1.      "Światopogląd Theodora Wiesengrunda Adorno: Człowiek i kultura" - broszura w języku rosyjskim, Wilno, 1982.

2.      "Współczesny katolicyzm, a walka o pokój" - broszura w języku rosyjskim, Mińsk, Wydawnictwo "WIEDY", 1985.

3.      "Vatikanas laisvinasi nuo >>issivadavimo teologijos<<" - broszura w języku litewskim, Wilno, Wydawnictwo     "ŻINIJA", 1986.

4.      "W kręgu postępowych tradycji", Kaunas, Wydawnictwo "SVIESA", 1987.

5.      "Na wileńskiej Rossie" (wspólnie z prof..prof. Bogumiłą i Marcelim Kosmanami, Poznań), "KAW", 1990.

6.      "Na wschód od Bugu", Wilno - Chicago, Wydawnictwo "PANORAMA PUBLISHING", 1991.

7.      "Trzynastu sprawiedliwych", Polskie Wydawnictwo w Wilnie, 1993.

8.      "Droga geniusza" (o Adamie Mickiewiczu), Wilno, Wydawnictwo "ZNICZ", 1995, drugie wydanie - Wrocław 1998.

Recenzja:

 Niezwykle cenna praca prof. Jana Ciechanowicza z Wilna wnosi nową wiedzę o naszym narodowym

 wieszczu - Adamie Mickiewiczu. Autor opierając się na bogatym materiale źródłowym w archiwach

obecnej Litwy i Białorusi, przybliża nieznane lub mało znane fakty z życia poety.
Udowadnia m.in., że matka poety Barbara Majewska nie była Żydówką, ponieważ pochodziła ze

starego polskiego szlacheckiego rodu. Książka ukazuje Adama Mickiewicza jako geniusza i jednego

 z najwybitniejszych poetów polskich. Możemy poznać go nie tylko jako poetę, ale również jako

 naukowca, myśliciela, historyka, żołnierza i dobrego organizatora, który całym swoim życiem

dawał dowody swego patriotyzmu. Adam Mickiewicz jako człowiek - kochał i był kochany,

 a Czytelników mogą zaciekawić perypetie miłosne młodego poety z Marią Wereszczakówną.

 

9.        "Pod skrzydłami porannej zorzy", Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe "FOSZE", 1996.

10.    "Twórcy cudzego światła", Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1996.

11.        "W bezkresach Eurazji", Wydawnictwo WSP w Rzeszowie

12.        "Na styku cywilizacji", Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe "FOSZE", 1997.


Tak jak i poprzednie dwie książki - jest to rozprawa na temat wpływu kultury polskiej na

wschodnich sąsiadów - głownie Rosję, wynikającego z bliskości granic, osiedlania przymusowego

Polaków na tych terenach, zsyłek na dalekie rubieże aż po wschodnią Ukrainę i Kazachstan,

 asymilacji z ludnością tubylczą, bądź oddawanie się najróżniejszym pasjom, co w połączeni

u z talentem tych ludzi doprowadziło do wielkich odkryć i wynalazków.
Ta 523 stronicowa książka - oprócz wstępu zajmującego się etnogenezą i kulturą (m.i. genealogia

plemion słowiańskich) - jak to w wielu książkach Jana Ciechanowicza - zawiera opis rodów polskich,

 które działając na terenie Rosji, a potem i innych państw, wniosły niebagatelny wkład w kulturę

 i naukę światową.
I tak, kolejno mamy genealogię rodu:
- Strawińskich i jej najwybitniejszego przedstawiciela - Igora Strawińskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku,
- Sikorskich i jej najwybitniejszych członków: Jana (Iwana) Sikorskiego - naukowca, profesora psychologii

 (m.in. chorób psychicznych i nerwowych, psychopatologii dziecięcej) oraz Igora Sikorskiego - genialnego

 konstruktora lotniczego (od 1919 roku w USA),
- Petrażyckich i jej najwybitniejszego przedstawiciela - Leona Petrażyckiego - filozofa i teoretyka prawa

 w XIX wieku,
- Dostojewskich i jej reprezentantów: Fiodora (Teodora) Dostojewskiego - znanego na całym świecie

pisarza oraz Michała (literata), Aleksandra (znanego histologa), Andrzeja (profesora, specjalistę w dziedzinie

 geografii i statystyki) oraz posiadającą po ojcu talent pisarski Lubow Teodorowną Dostojewską,
- Ciechanowiczów i jej najwybitniejszych przedstawicieli: Hieronima - (Wilk Smoleński), Joachima (biskup piński), Piotra (rewolucjonista - przyjaciel Hercena) i in.,
- Bogdanowiczów, i jej reprezentantów: Hipolita Bogdanowicza - znakomitego poetę oraz Karola

Bohdanowicza - wielkiego badacza przyrody.

 

13.        "Minima", Berlin, "MORDELIUS - VERLAG", 1997.

14.        "Z rodu polskiego" , Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1999.

15.        "Filozofia kosmizmu", tom I-III, Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe "FOSZE", 1999.


Recenzja w NOWOŚCIACH WYDAWNICZYCH (Polski Przewodnik): CO TO JEST KOSMOFILOZOFIA?
W epoce dynamicznego rozwoju nauki i techniki - a do tej epoki należał XX i będzie należał XX1 wiek

 - obok nowych rozwiązań technologicznych powstają i doznają rozwoju także nowe nurty filozoficzne,

mające na celu zrozumienie i racjonalną interpretację tego, co się dzieje w naszym burzliwie rozwijającym

 się świecie.
Jednym z takich nowoczesnych nurtów w filozofii światowej (największy rozwój w USA, Francji, Rosji i Niemczech) jest tak zwana "kosmofilozofia", czy "filozofia kosmizmu", kojarzona z tak powszechnie

 znanymi imionami jak Einstein, Goddard, Teilhard de Chardin, Wernher von Braun, Oberth...
Znany i wpływowy w świecie ten trend myśli światowej pozostaje do dziś niezbyt dokładnie znany

 w Polsce, pomimo, że autorzy ci, w dodatku polskiego pochodzenia, należą do najwybitniejszych

 współtwórców tej wielkiej szkoły filozoficznej.
Ostatnio ukazała się książka, która w sposób dogłębny i wyczerpujący czytelnikowi polskiemu

 kosmofilozofię przedstawia. Jest to trzytomowe dzieło dra Jana Ciechanowicza pod tytułem

 "Filozofia kosmizmu", wydana dopiero co przez jedną z oficyn wydawniczych miasta Rzeszowa.
Cała ta obszerna publikacja składa się z następujących części:
1. "Konstanty Ciołkowski czyli Kosmos Szczęśliwy" (str.280)
2 "Włodzimierz Wernadski czyli Kosmos Rozumny" (str. 303)
3. "Aleksander Czyżewski czyli Kosmos Wszechmocny" (str. 370)
... (wszyscy polskiego pochodzenia) ...


Mówiąc o filozofii K. Ciołkowskiego, autor prezentuje jego nie tylko nowatorskie idee techniczne

 i konstruktorskie, lecz też te, które dotyczą zagadnień futurologii i katastrofologii. Zaskakując

e do dziś są myśli "wizjonera kosmosu" o przewidywalnej "śmierci termicznej" Układu Słonecznego,

o potencjalnych wojnach międzyplanetarnych w kosmosie, o zasadach koegzystencji między istotami

 rozumnymi w skali wszechświata, o architekturze miast astralnych itp.
W książce o W. Wernadskim zwraca na siebie uwagę m. in. teoria ewolucji wszechświata i miejsce

 w niej gatunku "homo sapiens", koncepcja noosfery, hipoteza "końca świata" na skutek zapalenia

 się od promieni słonecznych obłoku helu w przestrzeni międzyplanetarnej, czy też interesujące

 rozważania o bardzo dziś aktualnych zagadnieniach ekologicznych.
Wielu czytelników poczuje się zaskoczonych niezwykłą i frapującą tematyką tomu trzeciego "Filozofii kosmizmu", poświęconego teoriom A. Czyżewskiego, autora powszechnie znanego i cenionego w USA,

w Europie Zachodniej, twórcy takich nauk, jak heliobiologia, medycyna kosmiczna i itd. A. Czyżewski

 uważał, że wszystko, co dzieje się na Ziemi jest determinowane przez procesy promieniotwórcze,

zachodzące na słońcu, gwiazdach i w ogóle w przestrzeni kosmicznej. Epidemie (w tym epidemie

psychiczne), takie jak nawroty zbiorowych samobójstw, seksomanie, nikotynomania, rozmaite

fanatyzmy ideologiczne, itp. wojny, rewolucje, rozruchy społeczne, prześladowania religijne

 i etniczne, zapadalność na różne schorzenia (rak, dżuma i in.) to wszystko zależy bezpośrednio

 od charakteru aktywności Słońca i natężenia rozmaitych promieniowań kosmicznych......

Kamil Włodziński

 

16.        "Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego", Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe "FOSZE", 2001.


Herbarz ten, liczący V tomów, 2500 stron, 4690 nazwisk i 2630 ilustracji (z czego 1990 to wizerunki

herbów szlacheckich, a reszta przedstawia zdjęcia świątyń, pomników , dworków, polskich cmentarzy, znaczków pocztowych o motywach heraldycznych z całego świata) został z uznaniem przyjęty

 i doceniony:

RECENZJA encyklopedycznego słownika rodzin polskich autorstwa dr Jana Ciechanowicza pt. "RODY RYCERSKIE KS. LITEWSKIEGO" t.1-V.
Dzieło Jana Ciechanowicza, autora szeregu cenionych książek z zakresu historii kultury i nauki, pt. "Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego" imponuje nie tylko swą objętością, ale przede wszystkim ogromem i bogactwem zgromadzonego w nim materiału archiwalnego, jak też jego starannym opracowaniem naukowym i nowatorskim usystematyzowaniem...
...Tysiące Litwinów i Polaków, Białorusinów i Ukraińców, Żydów i Niemców, Rosjan i Łotyszów, Mołdawian i Austriaków odnajdą w tej książce mniej lub bardziej obszerne informacje o swych korzeniach, herbach rodowych, powinowactwach, posiadłościach......
...To dzieło Jana Ciechanowicza nie ustępuje pod żadnym względem takim fundamentalnym dziełom, genealogii polskiej jak herbarz K. Niesieckiego, A. Bonieckiego, S. Uruskiego, a przewyższa je nawet pod tym względem, że zawiera mnóstwo autentycznych tekstów archiwalnych ze zbiorów Wilna, Mińska, Grodna, Witebska, Kiszyniowa, Lwowa, Kijowa, Żytomierza, Warszawy, Krakowa, Moskwy, Petersburga, Tweru, Peru, Nowego Jorku, jak też dzięki okoliczności, iż autor wykorzystał w procesie opracowywania swej księgi literaturę fachową w wielu językach europejskich. Wszystko to sprawia, że się ma w tym przypadku do czynienia z dziełem po prostu unikatowym i nie mającym precedensu we współczesnej genealogii polskiej i litewskiej.

Prof. dr Bronisław JaśkiewiczZaś Antoni Adamski w swej recenzji (NOWINY, Magazyn domowy, 6 listopada 2001 r.) pisze:
"Pracy tej mógłby podołać cały zespół specjalistów.... Aby uzmysłowić sobie znaczenie pracy J.Ciechanowicza

 dla współczesnych wystarczy wymienić kilka nazwisk rodowych. Np. Mickiewiczów (po litewsku: Mickievivius) herbów Nałęcz i Poraj, którzy od XVI wieku zamieszkiwali w Koronie Polskiej, w Rosji, na Ukrainie i w Prusach.

Ród Miłoszów (Milasius) herbów Lubicz i Trzy Kolumny znany od 1446 r. zamieszkiwał Grodzieńszczyznę, zaś Gombrowiczowie (Gombrovicius) herbu Kościesza osiedlili się w powiatach poniewieskim i upickim. Legendarne korzenie książąt Giedrojciów (Gedrajtis) herbów Hipocentaurus i Cielątkowa sięgają X wieku. J. Ciechanowicz dokonuje także odkryć, które trudno przecenić. Odnalazł polską gałąź rodu Puszkinów (Puskinas) zamieszkujących m.in. ziemię nowogrodzką, Gogolów (po ukraińsku Hohol, po litewsku Gogolis) i Dostojewskich - polskiej rodziny, która zruszczyła się w XVIII w. Są także ciekawostki: pod szlachtę podszywała się bezczelnie pewna rodzina

chłopska ze Staroniwy pod Rzeszowem. Było to w czasach, gdy nie rozbłysła jeszcze ponura sława Feliksa Edmuntowicza Dzierżyńskiego... "

 

17.  "Myśl i czyn" Wydawnictwo Pobeda, Mołodeczno 2001.


Jest to zbiór esejów historyczno - filozoficzno - psychologiczno - politycznych, składający się z dwóch rozdziałów:
"Z dziejów wolnej myśli i czynu szlachetnego" oraz "Z dziejów prowokacji politycznej". W pierwszym rozdziale

czytelnik znajdzie sylwetki i życiorysy (oparte przeważnie na nieznanych źródlach archiwalnych) tak słynnych

Polaków jak Tadeusz Kościuszko, Józef Hoene - Wroński, Piotr Wysocki, Teodor Maciej Narbutt, ks. Piotr Ściegienny, Konstanty Kalinowski, Józef Piłsudski, ks. Józef Obrembski i in.

 

18.  "Syjon, Olimp, Golgota , Judaizm, hellenizm i chrystianizm w filozofii Tadeusza Zielińskiego 1859 - 1944"

- Wydawnictwo Pobieda, Mołodeczno 2001.


Nowatorskie i wielostronne, oparte na trudno dostępnych źródłach, opracowanie życiorysu i filozofii kultury wybitnego polskiego uczonego Tadeusza Zielińskiego, profesora uniwersytetów w Petersburgu i Warszawie, który wywarł duży wpływ na kształtowanie się nowoczesnego myślenia historiozoficznego przede wszystkim

 w Polsce, Niemczech, Rosji i Włoszech. Autor wykorzystuje w swej monografii m. in. mało znane w Polsce teksty rosyjskojęzyczne i niemieckojęzyczne tego znakomitego filologa klasycznego; konfrontuje też jego - nieraz kontrowersyjne - poglądy ze współczesną myślą filozoficzną, przede wszystkim z zapatrywaniami na odnośne zagadnienia uczonych izraelskich.
Z książki wyłania sie złożony i fascynujący obraz kształtowania się nowoczesnej duchowości europejskiej jako swoistej syntezy wcześniejszych gigantycznych zdobyczy kulturotwórczych judaizmu, hellenizmu

 i chrystianizmu.Ta wewnętrzna złożoność nowożytnej kultury narodów europejskich stanowi źródło jej dynamizmu i żywotności.

 

19.  "Zdobywca Azji. Mikołaj Przewalski (1839 - 1888)", Wydawnictwo Pienemoha, Mołodeczno, 2002

Pierwsza w piśmiennictwie polskim biografia wybitnego podróżnika, jednego z najsłynniejszych badaczy przyrody Azji, Mikołaja Przewalskiego, urodzonego na Smoleńszczyźnie potomka dawnej szlachty małopolskiej. W książce po raz pierwszy w biografistyce światowej zostały przytoczone materiały

 archiwalne z kilku krajów, dotyczące dziejów rodziny z Przewał Przewalskich, w tym ich walki

 przez szereg pokoleń z zaborcą moskiewskim. Szczegółowo w książce opowiada się także o wszystkich

 sześciu wielkich wyprawach naukowych do Azji generała M. Przewalskiego na szerokim tle rozwoju nauk przyrodniczych w XIX wieku. W ostatnim rozdziale tekstu została podjęta próba społeczno - psychologicznej interpretacji tak zwanego "charakteru transgresyjnego" osobowości, zdolnego do czynów nowatorskich, nonkonformistycznych i odkrywczych.

 

20.  "Gońcy Ikara. Osoby pochodzące z Polski i Litwy w dziejach lotnictwa i kosmonautyki", Wydawnictwo

Pobieda, Mołodeczno, 2002


Na podstawie przeważnie nie publikowanych dotychczas materiałów archiwalnych oraz literatury przedmiotu

 w ośmiu językach autor przedstawia sylwetki wybitnych matematyków, konstruktorów rakiet odrzutowych, samolotów, helikopterów i pojazdów kosmicznych, jak też znakomitych lotników polskiego pochodzenia, zasłużonych dla rozwoju tej dziedziny techniki w różnych krajach świata.
Są to m. in. Kazimierz Siemionowicz, absolwent Wszechnicy Wileńskiej, najwybitniejszy europejski konstruktor rakiet wielostopniowych przed XX wiekiem; Mikołaj Łobaszewski, twórca geometrii nieeuklidesowej; Aleksander Możajski, konstruktor pierwszego w dziejach ludzkości latającego samolotu (1883), który odbył

 lot 20 lat przed braćmi Wright; Mikołaj Żukowski, współtwórca aerodynamiki światowej; Robert A. Chodasiewicz, pionier lotnictwa w Argentynie; Janusz Żurakowski, zasłużony dla Kanady lotnik

oblatywacz; Aleksander Siewierski, twórca słynnej amerykańskiej firmy produkującej samoloty wojskowe "Respublica"; Michał Gurewicz, współtwórca rodzin sławetnych MIG-ów; Jerzy Chlebowicz

 i Hleb Łozino- Loziński, wybitni konstruktorzy aparatów kosmicznych, czynni w Rosji; Franc N. Piasecki, utalentowany konstruktor techniki lotniczej w USA..

 

21.  "Spirchwort, Wahrwort. Kleines deutsch - polnische Spruch - und Sprichtwörterbuch".

(we współautorstwie z Haliną Ciechanowicz). Wydawnictwo Kolegium Pedagogicznego w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg 2002.

 

22.  "Etyka czterech umiejętności". Wydawnictwo Pobieda, Mołodeczno, 2002.

       Etyka czterech umiejętności ”, Wyd. Polish Guide Publisching, New York 2009

 

“Jest to drugie, znacznie poszerzone, wydanie książki z 2002 roku, której nakład został błyskawicznie wyczerpany. W międzyczasie autor otrzymał setki listów od czytelników  z rozmaitymi uwagami i sugestiami,

które postarał się uwzględnić. Faktycznie powstał w ten sposób nowy tekst, w którym nie tylko są rozważane

cztery cnoty kardynalne ( mądrość, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie ), ich rola jako regulatorów

zachowania w życiu osobistym i społecznym ludzi, ale też poddano wnikliwej analizie takie zjawiska jak

głupota   ( rozdział O głupiej królowej ), amoralizm ( rozdział W obliczu Wielkiego Chama ), heroizm

( rozdział O przekraczaniu granic ), rola ideału w życiu człowieka ( rozdział Ideał a thymos ).

Dlaczego ludzie muszą umierać i dlaczego ten fakt powinien nas cieszyć, a nie martwić?

Na czym polega tybetańska sztuka świadomego umierania jako kontrolowanego przejścia

z jednej formy istnienia w drugą? - Na te pytania autor szuka odpowiedzi z pomocą mędrców

greckich  i rzymskich, chińskich i indyjskich, żydowskich i egipskich, nie stroniąc od wydawania

własnego sądu. Ta książka podobnie jak dwie poprzednia jest pięknie ilustrowana reprodukcjami

dzieł Albrechta Durera, Domenico Fetti, Petera Brueghela, Hansa Holbeina, Martina Schongauera,

Domenico Ghirlandaio, innych klasyków malarstwa europejskiego ”.

 

 

23.   "Weisheit der Bibel. - Mądrość Biblii". Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2002.

 

24.  Musica Peregrina ”, Wydawnictwo POBIEDA, Mołodeczno, 2002

 

           „...Artyści pochodzący z Litwy i Polski w obcej sztuce muzycznej i teatralnej ...”

 

25. Ludzie wśród gwiazd ”. Rzeszów 2005.

 

„....Niniejsza książka jest poświęcona analizie filozoficznej jednego z nurtów w nauce światowej,

 zwanego najczęściej kosmologią, jak też jego implikacji społeczno - psychologicznych, politycznych,

medycznych i innych....”

 

26. Dzieci żelaznego wilka ”. Benjamin Chapiński i Jan Ciechanowicz, Rzeszów 2005.

 

            „...Niniejsza książka przedstawia działalność patriotyczną i kulturotwórczą znakomitych

reprezentantów kilkunastu słynnych polskich rodzin, które od wieków mieszkały na ziemiach

Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zapisały się chlubnie także w dziejach innych państw: Rosji,

Francji, Grecji itd..”

 

 

27.   Etyka życia i śmierci „, Wyd. Polish Guide Publisching, New York 2009

 

“Książka poświęcona analizie fundamentalnych zagadnień życia ludzkiego: kondycja etyczna

współczesnego człowieka, młodość, starość, śmierć, przyjaźń, miłość, zawiść, zazdrość, samobójstwo

z filozoficznego punktu widzenia. Jak przebiega proces intelektualnego  i emocjonalnego starzenia się,

co jest złego i uciążliwego, a co dobrego i radosnego w starości? Jak traktowali ten okres życia

ludzkiego mędrcy żydowscy, egipscy, greccy, rzymscy, chińscy? Dlaczego w niektórych kulturach

przeszłości dzieci były zobowiązane do pozbawienia życia starych i niedołężnych rodziców?

Dlaczego w Sparcie i u Azteków niezdrowe i ułomne noworodki były wyrzucane do przepaści

na pożarcie drapieżnych zwierząt i ptaków? Dlaczego w niektórych kulturach „starych kawalerów”

( po 30 roku życia! ) oczekiwała kara śmierci?”

 

28.  Rozpacz a filozofia ( Myśliciele Europy wobec Boga, Życia i śmierci )”, Wyd. Polish Guide Publisching,

New York 2009

 

Konfrontatywna analiza różnych filozofii życia i filozofii polityki genialnych myślicieli

polskiego pochodzenia, będących klasykami myśli niemieckiej i rosyjskiej,

jak też światowej. Poszczególne rozdziały:

1. Twórca teodycei. G.W.F. Leibnitz.

2. Zabójca Boga. Fryderyk Nietsche.

3. Znawca dusz ludzkich. Teodor Dostojewski.

4. Geniusz na wariackich papierach. Piotr Czaadajew.

5. Prorok Słowian. Mikołaj Danilewski.

6, Tajemnica Absolutu. Sergiusz Bułhakow.

7. O godności chrześcijaństwa i niegodziwości chreścijan. Mikołaj Bierdiajew.

8. Bóg kosmosu i ludzi. Rodzina Łosskich.

 

„W książce opartej na 344 różnojęzycznych pozycjach bibliografii autor rozważa istotę różnych

nurtów filozofii ( w tym agnostocydyjna, adresowana do czytelników wykształconych

i samodzielnie myślących.”

 

 

29.  Niemieckie idiomy, zwroty, porzekadła, skrzydlate słowa, przysłowia ”,Wyd. Polish Guide Publisching,

  New York 2009

 

“Autor wspomina, że kompletowanie materiałów do słownika rozpoczął jako student germanistyki.

W ciągu 40 lat zgromadził najważniejsze i najpopularniejsze w języku niemieckim zwroty od wieku XV

 do naszych czasów. Nie pominął przykładów z czasów propagandy faszystowskiej....

W słowniku na ponad 600 stronach zawarł ponad 20 tysięcy przykładów....

 

30.  Herbarz Polsko - rosyjski, Warszawa 2006

 

„Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski, czyli Herbarz polsko-rosyjski,

to fundamentalne dwutomowe dzieło Jana Ciechanowicza. Temat ten poruszany był dotychczas

w historiografii polskiej tylko dorywczo. Doczekał się w tym przypadku poważnego

i wszechstronnego opracowania. Edycja składa się z dwóch obszernych tomów, zawierających wstęp

(skrótowe streszczenie dziejów wewnętrznych Rosji i jej stosunków z Polską) oraz część słownikową

i ilustracje. W publikacji znajdziemy m.in. obszerne opracowanie historii, tak powszechnie znanych

rodów, jak: Czajkowski, Dostojewski, Gogol, Lermontow, Potiemkin, Puszkin, Strawiński,

Szostakowicz itd. Podobnie jak w przypadku wydanego przed kilkoma laty  5-tomowego herbarza

„Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego”, Jan Ciechanowicz także to dzieło oparł na rewelacyjnych materiałach archiwalnych z Wilna, Grodna, Mińska, Kijowa, Moskwy, Petersburga itd. jak też na licznych drukowanych źródłach rosyjskich, niedostępnych w Polsce, a w Rosji mało komu znanych.

Dzieło to jest owocem ponad 20. letniego wysiłku autora, obecnie pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego.

(Tom I – litery A do K;  Tom II – litery L do Ż)”

 

31.  Spassvogel ” , Tarnobrzeg 2005

 

Słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski.

 

32.  Herbarz Polesia

 

„Zainteresowani heraldyką i genealogią mają okazję zapoznać się z kolejnym dziełem

prof. Jana Ciechanowicza. W końcu sierpnia 2009 roku ukazł się nowy – unikatowy tematycznie –

„Herbarz Polesia”, wydany przez Wydawnictwo DUET: w Boguchwale. To zbiór nazwisk rodzin

szlacheckich z Polesia i herbów im przynależnych, zawierający także w wielu przypadkach

 i ich wizerunki. To skromna publikacja, ale – mamy nadzieję — wypełnia ona poniekąd lukę

 w tym zakresie i będzie pomocną dla wielu zainteresowanych tematem. Niestety nakład jest

 niewielki i dostępny tylko u Autora”.

 

33.  Etyka wielkich cywilizacji ”.

 

Autor przedstawia na ponad 620 stronach nauki etyczne i mądrość życiową Starożytnego Egiptu, Izraela,

Indii, Chin, Tybetu, Mongolii, Grecji, Rzymu, Japonii, jak też w osobnych

rozdziałach - buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu. Twarda okładka, kolorowe

i czarnobiałe ilustracje. Wydanie Nowy Jork 2010.

 

34. „ Antropologia władzy”. Wilno 2010.

 

Zbiór esejów z zakresu politologii i filozofii polityki, oparty na rozległym piśmiennictwie starożytnym i współczesnym, zawierający m. in. hasła „autorytaryzm”, „destruktywizm”, „demokracja” ( autor podziela zdanie Alfreda Nobla o tym, że współczesna demokracja europejska, oparta na oszustwie i manipulacji, jest po prostu „dyktaturą szumowin” ), 

„moralność a polityka”, „patriotyzm”, „polityka a religia”, „pospólstwo”, „przemoc”,

„rządy twardej ręki”, „sztuka rządzenia”, „tłum”, „walka o byt”, „warcholstwo”, „władza”,

„wolność” i in.

Świetna lektura dla tych, którzy chcą dociec prawdziwych mechanizmów sprawowania władzy, a nie zadowalają się płytkimi pojęciami narzucanymi przez agenturalne media. ( 25zł ).

 

35. „Polonobolszewia. Siedmiu mędrców sowieckich czyli jak polska szlachta

       komunizowała Rosję”.  Boguchwała 2010.

 

Oparte na tajnych sowieckich źródłach archiwalnych szkice o polskich współtwórcach państwa radzieckiego, którzy faktycznie stanowili „trust mózgowy” ( a nie Żydzi !)

budowy socjalizmu w Rosji.

   Zaskakujące informacje

- o Andrzeju Wyszyńskim ( miał wspólnego dziadka z kardynałem Stefanem! ), prokuratorze generalnym ZSRR, wybitnym prawniku i uczonym;

- o hrabim Czesławie Mężyńskim, który zastąpił F. Dzierżyńskiego na urzędzie szefa sowieckiej bezpieki;

- o ministrze Andrzeju Gromyce i szeregu innych osób w najwyższym eszelonie elit sowieckich.

Lektura piorunująca, obalająca wiele obiegowych opinii i wyobrażeń. ( 35zł ).

 

36. „Atysemityzm”. New York 2010.

 

Najobszerniejsze w literaturze światowej, liczące grubo ponad 600 stron, opracowanie kontrowersyjnego tematu, oparte nie tylko na 332 pozycjach bibliograficznych w kilkunastu

językach, ale i na nieznanych dotychczas źródłach archiwalnych.

Poszczególne rozdziały:

- Z historii i psychologii antysemityzmu.

- Chimera „judeochrześcijaństwa” ( „żydokatolicyzmu” ).

- Mordy rytualne.

- Antysemityzm Niemców.

            - Antysemityzm Żydów.

- Antysemityzm w Rosji.

- Antysemityzm Polaków.

- Anglosaski antysemityzm.

- Naród globalny.

Czytelnika w Polsce szczególnie zainteresuje oparty w dużej mierze na archiwaliach rozdział, poświęcony dziejom Żydów w dawnej Rzeczypospolitej, kiedy to członkowie społeczności żydowskiej w Litwie i Koronie wzorowali się na stylu życia szlachty polskiej, a więc nosili się przy szablach i karabelach, rozpijali się i bili, najeżdżali  na sąsiadów, grabili kościoły, synagogi i cerkwie, dawali się we znaki zarówno żydowskim, jak i polskim sąsiadom. ( 68zł ).

 

do strony internetowej CIECHANOWICZOWIE


UWAGA:     KSIĄŻKI Z AUTOGRAFEM AUTORA!!!!

Powrót

Dalej