BIBLIOGRAFIA

 

BIBLIOGRAFIA

 

       

Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław i Pietrzak Michał, Historia państwa i prawa polskiego, PWN,  Warszawa 1976.

Boniecki Adam,  Poczet rodów w Wielkim  Księstwie Litewskim w XV i XVI w., Warszawa, 1887.

Boniecki Adam, Herbarz polski, Adam Boniecki, I-XVI, Warszawa 1899 -1913.

Chmielewski Lech, Tajemnice herbów polskich, Wydawnictwo PUBLICAT, Poznań, 2005.

Ciechanowicz Jan,  Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego,  I-V,  Rzeszów, 2001.

Ciechanowicz Witold Antoni, Genealogia rodu Ciechanowiczów od X do XIX  wieku, Jaworzno,

 Michał Ciechanowicz, 2003.

Ciechanowicz Witold Antoni, Genealogia rodu Ciechanowiczów od XIX do XXI  wieku, Jaworzno,

  Michał Ciechanowicz, 2004.

Ciechanowicz Witold Antoni, Herbarz rodu Ciechanowiczów, Jaworzno, Michał Ciechanowicz, 2006.

Ciechanowicz Witold Antoni, Herbarz Korwin-Piotrowskich, Sosnowiec, Michał Ciechanowicz,  2011

Gajl Tadeusz,  Polskie rody szlacheckie i ich herby,  Wydawnictwo Benkowski, Białystok, 2000.

Gajl Tadeusz Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku, Wyd. L & L,  Gdańsk 2007

Górzyński Sławomir, Kochanowski  Jerzy,  Herby szlachty polskiej, Wyd. Un. W. i Wyd. Alfa, Warszawa,1990.

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, I-II, Warszawa 1853.

Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku, Bibl. A.Nauk, Kórnik, 1988.

Heroldia Królestwa Polskiego 1936 - 1861, Inwentarz, opr. Małgorzata   Osiecka, Wyd. DiG,  Warszawa 1999   

Hrabia Ostrowski Juliusz,  Księga herbowa rodów polskich,  Warszawa, Gebethner i Wolf, 1901.

Hrabia Uruski Seweryn,  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,  wykończony i uzupełniony przez

 Aleksandra Włodarskiego, I-XVI, Gebethner i Wolf, Warszawa, 1904.

Kojałowicz Wojciech Wijuk Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany COMPENDIUM.

Wydanie „Herolda Polskiego” w Krakowie 1897.

Kojałowicz Wojciech Wijuk Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany

NOMENCLATOR.  Wydanie „Herolda Polskiego” w Krakowie 1905.

Kolbuszewski Jacek, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 1998.

Korwin Ludwik, Korwinowie, Kraków 1935.

Kulikowski Andrzej,  Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dziś,  Interpress, Warszawa, 1993.

Kulikowski Andrzej,  Wielki herbarz rodów polskich, Świat książki, Warszawa 2005.

Ludwik Korwin ( pseud. Ludwika Korwin-Piotrowskiego ) „KORWINOWIE”, Kraków 1935,

Skład Główny  w Księgarni Stanisława Lisowskiego. Kraków, Plac Mariacki 7

Łoziński Władysław, Życie polskie w dawnych wiekach, Wydawnictwo H.Altenberg - 

                   Gubrynowicz & Syn,  Lwów, 1921.

Małachowski Piotr Nałęcz,  Zbiór nazwisk szlachty,  Lublin, 1805.

Niesiecki Kasper,  Herbarz polski,  I-X, Lipsk 1839.

Niesiecki Kasper, KORONA POLSKA Przy ZŁOTEY WOLNOŚCI Starożytnemi Rycerstwa

  Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego KLEYNOTAMI, Najwyższemi Honorami, Heroicznym

   Męstwem. y odwagą, Wytworną Nauką, a najpierwey Cnotą, Pobożnością  y Świątobliwością

  OZDOBIONA ...., Drukarnia Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, Lwów, 1740

Ostrowski Juliusz Księga herbowa rodów polskich. cz.1, Józef Sikorski; gł. skł. Księgarnia

Antykwarska B. BolcewiczaWarszawa 1897-1906

Polska Encyklopedia szlachecka, I-XII, Wyd Instytutu Kultury Historycznej, Warszawa, 1935/39.

Polski słownik biograficzny, wyd. PAN Instytut Historyczny, Wrocław, 1968 - 69.

Pułaski Kazimierz,  Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, 

                                              Oficyna Wydawnicza BLITZ - Print, Warszawa,1991.

Rymut Kazimierz,  Nazwiska Polaków : słownik historyczno - etymologiczny,  IJP PAN,     Kraków,  1999.    

Rymut Kazimierz,  Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, IJP PAN, Kraków, 1992 - 4.

Rymut Kazimierz, Nazwy miast polskich, Zakład Narodowy Osssolińskich, Wrocław, 1987.

Sęczys Ewa Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach  1836- 1861, Wyd. DiG, Warszawa 2007

Sobol, Saturnin, Tajemnice polskich rodów arystokratycznych, Wydawnictwo PUBLICAT, Poznań, 2005.

Szymański Józef,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Wyd.Naukowe PAN,  Warszawa, 1993.

Snyder Timothy, Skrwawione ziemie. Europa miedzy Hitlerem a Satlinem,Swiat książki, Warszawa 2011

Urbański Marek, Poczet królów i książąt polskich, Klub dla Ciebie, Warszawa 20005.

Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. Suplement do 5 i 6 tomu,

Fundacja „ Warszawa Walczy 1939-1945” i Bellona, Warszawa 2007

Znamierowski Alfred, Herbarz rodowy,  Warszawa, Świat Książki, 2004.

Znamierowski Alfred, Insygnia, symbole i herby polskie,  Warszawa, Świat Książki, 2003.

Znamierowski Alfred Wielka Księga Heraldyki, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2008

Żywoty Hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z materyałów po Samuelu Brodowskim

w Pohorcach znalezionych wydał ŻEGOTA PAULI Lwów, Stanisławów  i Tarnów. Nakład Jana Miłkowskiego, 1850, reprint: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe” przy współpracy Domu Wydawniczego HEROLD- PRESS,

Warszawa,1991.

 

 

Witold Antoni Ciechanowicz

12.12 2012 roku

 

 

Powrót

Dalej